OWUSU OJAY CORNER – Year of ReTurN WAHALA

So sake of this year of return thing, my uncle bi who’s been in Germany for seven years called my grandmother (his mother), he told her he would be coming home last Friday.
Nti Friday no na me nana frɛ yɛ na ɔse yɛn hyɛ yɛn bronya ataade na yɛnkɔ hyia yɛ wɔfa wɔ airport.

Nti Friday no y’ahwehwe ɛna yɛ ne yɛ nana kɔɔ airport hɔ sɛ yɛ kɔ twɛn yɛ wɔfa no… Yɛ kɔɔ hɔ anopa seven ɛbɔɔ 12 na yɛ wɔfa no ɛnbaa yɛ. Yɛ gyina hɔ nyinaa na me nana frɛ ne line no aa na ɛnkɔ…nti ɛbɔɔ 4 mu hɔ no na yɛ huu sɛ obi de number bi atwa me nana ‘pay4me’…yɛ frɛ back aa sɛɛ ɛyɛ yɛ wɔfa no aa ɔse w’aba fie dadaada nti yɛnbra fie.
Ɛna me nana bisa no sɛ na ɛhenfa na ɔfa yɛ kɔ fie aa nti y’anhu no wɔ airport hɔ no.
Ɔse plane no de omo faa Mankranso side hɔ.

Don’t miss this opportunity. Just take that bold step.

Me nana kyee dropping na yɛ de fri airport hɔ kɔɔ efie.

Yɛ duru fie aa yɛ bɛ hu sɛ atɛkyɛ aye yɛ obi mpaboa ho gu yɛ pono no ano…ɛhɔaa na me nana yɛm hyee no.

Yɛ bie pono no wura dan mu hɔ aa yɛ bɛ hu sɛ obi ayɛ perming te akonwa mu wɔ yɛ hall hɔ…na yɛnhu nnipa korɔ sɛɛ ɛyɛ yɛ wɔfa no aa.

Me nana hu noaa she was like ”Akwasi akwaaba na nneɛma wo de ba yɛ wɔ hen”

READ ALSO: shatta-wale-encourages-davido-to-pay-street-dues

Me wɔfa no se ne nneɛma no si verander mu hɔ…
Ɛhɔaa na me nana ka kyerɛ me sɛ menkɔ verander no mu ɛnkɔfa nneɛma no ɛnbra.
Jack me kɔ faa bag no ba yɛ na yɛ bie mu aa polythene bag aa ya bɔ ne pɔ na ɛhyɛ bag no mu…yɛ sane poly bag no aa na y’asan akɔto poly bag bio…yɛ tee poly bag no aa sɛɛ nkoraa school bag, mmaa moke ne pampers bi na ɛhyɛ bag no mu.

Ɛhɔaa na me nana ada fɔm astarti ɛsu she was like ”bueii m’abrɛ agu ooo m’abrɛ aguooo Akwasi ankɔ bɔ bra wɔ Germany hɔ”

Thesis and Proposal Writing Masters

Wei na me hu sɛ me wɔfa no de ne trouser asɛn mpoma no nkyɛn…ɛna me se mɛ toto trouser no mu awia ne euros aa ɔde baa yɛ nyinaa….me de mensa hyɛ bɔtɔ no mu no, na mensa kɔ sii papers bi so nti me moaa papers no hyɛ m’akyi ɛna me dwane kɔ abɔntene.

Me duru abɔntene no na me bie papers no mu, me bie mu aa sɛ bayerɛ aa ya toto na yɛ de graphic akyekyere hoo…

Ɛhɔ aa na menso me tena fɔm starti su yɛ I was like ” wɔfa ankɔ Germany biaa wɔfa ankɔ Germany biaa ɔkɔɔ Sefwi Wiawso”

BY: OWUSU OJAY

Facebook Comments

You May Also Like

Share via
Copy link
Powered by Social Snap